top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN WAF TO DO?

 

 

           1.  Algemeenheden

 

1.1   In deze algemene voorwaarden wordt onder de “Dienstverlener” het bedrijf Waf to do? te Diksmuide verstaan. Onder de “Klant” wordt de andere partij verstaan, die een beroep doet op de diensten van Waf to do? Onder “diensten” wordt verstaan de dierenoppas aan huis, dierentaxi, hondenuitlaatdienst of het trimmen.

 

1.2.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Door de ondertekening van de overeenkomst aanvaardt de Klant expliciet de toepassing van de algemene voorwaarden. 

 

1.3. De dienstverlener behoudt zich te allen tijde het recht voor om oppasdieren zonder opgaaf van reden te weigeren of om een opdracht te annuleren.


1.4. De dienstverlener behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de tarieven te wijzigen.

 

2.    Inhoud van de te presteren diensten
 

2.1.    De dienstverlener zal de dienst verlenen op de plaats die werd overeengekomen en, bij gebreke aan uitdrukkelijke overeenkomst ter zake, op de plaats waar de dieren, die het voorwerp uitmaken van de diensten, zich bevinden.

 

2.2.    De dienstverlener zal de diensten verlenen binnen de voor hem normale werkdagen en –uren. Diensten verleend in het weekend of op feestdagen hebben een hoger tarief.

 

3.    Dienstovereenkomsten
 

3.1.   De dienstovereenkomsten tussen de dienstverlener en de Klant worden aangegaan voor een periode die in de overeenkomst wordt vermeld. 


3.2.    Ingeval de klant de overeenkomst opzegt of verbreekt tijdens de duur van de overeenkomst, dan dient hij een minimale forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding aan de Dienstverlener te betalen, gelijk aan 50% van de bedragen dewelke normaal nog zouden worden gefactureerd tot het einde van de duurtijd van de overeenkomst.

 

3.3. Tijdens de duur van de overeenkomst wordt geregeld info doorgegeven over hoe de diensten verlopen en over de toestand van de toevertrouwde dieren en hun omgeving. De hoeveelheid nieuws en de manier waarop deze gedeeld wordt, zal op voorhand worden besproken. 

 

3.4. De dienstverlener zal bij constatering van ziekte en/of kwalen van het huisdier altijd eerst contact opnemen met de eigenaar van het dier of de contactpersoon. Indien noodzakelijk kan de dienstverlener na overleg met de klant een dierenarts consulteren. De hierbij gemaakte kosten komen voor rekening van de klant. In geval van een levensbedreigende situatie voor het huisdier zal de dienstverlener zo snel mogelijk een dierenarts raadplegen en bezoeken indien nodig. Contact met de opdrachtgever zal dan achteraf plaatsvinden. Kosten van zowel de dierenarts als de dienstverlener zijn voor rekening van de klant.

 

3.5. Indien de partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat de dienstverlener het transport van de dieren verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verwondingen of sterfte tijdens het transport voor rekening van de klant. Dit voor zover de Dienstverlener geen actieve schuld hier aan heeft. 

 

4.    Verplichtingen van de Klant
 

4.1.    De klant dient op voorhand alle informatie door te geven waar de dienstverlener nood aan heeft op het moment van de dienstverlening. Extra informatie mag steeds telefonisch of via online kanalen worden doorgegeven tijdens de dienstverlening. 

 

4.2.    De klant zal vrije toegang verlenen tot zijn woonplaats, of plaats van de dienstverlening voor de dienstverlener om de opdracht goed te kunnen uitvoeren. Dit kan onder meer het uitlenen van een huissleutel zijn. De dienstverlener zal deze bewaren, en na de dienstverlening terug bezorgen, zonder hier misbruik van te maken.

 

5.    Prijzen en betalingen
 

5.1.    De overeengekomen prijs is een forfaitaire prijs voor de te leveren diensten die alle kosten en uitgaven dekt verbonden aan de uitvoering van de dienstverlening evenals de winsten.
Alle prijzen zijn in euro’s. 

 

5.2.    Het verlenen van de diensten buiten de normale werkdagen en -uren van de dienstverlener zal aanleiding geven tot een prijsverhoging voor prestaties op zon- en feestdagen en collectief genomen vakantiedagen.


5.3.    De verplaatsingen van en naar de plaats van de dienstverlening zijn niet in de prijs inbegrepen. De prijs hiervoor wordt bepaald aan de hand van de op dat moment bij de Dienstverlener geldende tarieven.


5.4.    BTW wordt niet aangerekend, aangezien er sprake is van een bijzondere vrijstelling voor kleine ondernemingen. 

 

5.5.    De facturen van de dienstverlener zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum, cash of via overschrijving op het doorgegeven rekeningnummer.

 

5.6. Bij bedragen groter dan €100, dient de klant de helft van het bedrag als voorschot te betalen. Het geld moet op de rekening van de dienstverlener staan voor aanvang van de diensten. 

 

5.7. Bij het niet betalen van de factuur voor de vervaldatum, wordt een eerste aanmaning verstuurd. De dienstverlener rekent hiervoor 7,5€ aan. Bij het niet betalen na deze aanmaning wordt het onbetaalde saldo automatisch verhoogd met de wettelijke intrest. Deze intrest loopt vanaf de datum van ingebrekestelling tot en met de betaling.

Ingeval van invordering van schulden door een incassobureau wordt een schadebeding van 10% op het verschuldigde factuurbedrag aangerekend, met een minimum van 37,50€, bijkomend bij het nog verschuldige bedrag. 

 

5.8. Ervaart u moeilijkheden om te betalen, contacteer dan de dienstverlener om een afbetalingsplan op te stellen.

 

6.  Aansprakelijkheid
 

6.1.    De dienstverlener is niet aansprakelijk voor materiële schade en lichamelijke schade die de klant en / of zijn huisdieren toebrengen aan anderen of aan materiaal van anderen.

 

6.2.    De dienstverlener kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade (waaronder diefstal en inbraak) aan de woning van de klant tijdens diens afwezigheid.

 

6.3.    De dienstverlener is in geen enkel geval aansprakelijk voor enige schade indien een in artikel 7 of artikel 8 beschreven situatie zich voordoet.

 

6.4. De dienstverlener beschikt over een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid beroepsleven, en zal dus zijn volle verantwoordelijkheid opnemen indien er zich een situatie voordoet waarbij het dier iets overkomt, door nalatigheid of schuld van de dienstverlener.

 

7.    Overmacht
 

7.1.    Als overmacht in hoofde van de Dienstverlener wordt aangemerkt, iedere omstandigheid die de Dienstverlener niet heeft kunnen vermijden of verhinderen en waardoor de normale uitvoering van de met de Klant gesloten overeenkomst wordt verhinderd. Hieronder zijn onder meer, doch geenszins beperkend, begrepen: oorlog, overstroming, natuurrampen, brand, vertraging of onmogelijkheid van de levering van goederen of diensten door derden, vernielingen, beschadigingen of defecten aan de voor het verlenen van de diensten essentiële bedrijfsmiddelen van de Dienstverlener, staking, bedrijfsbezetting en lock-out, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, ziekte van personeel, ontbreken van grondstoffen,… Deze opsomming is niet beperkend en wordt enkel gegeven als voorbeeld.

 

7.2.  Indien de Dienstverlener bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

8.    Uitsluitingen en beperkingen
 

8.1.    Is ten allen tijde uitgesloten van de te leveren diensten en de gegeven garantie: het herstellen van de rechtstreekse en onrechtstreekse schade ten gevolge van Blikseminslag, brand, Overstroming, Oorlogen, verstoringen van de openbare orde, Vochtigheid, Statische elektriciteit, Nalatigheid van de klant of diens aangestelde, Gebruik in een stoffige atmosfeer of onaangepaste omgeving zoals ondermeer te hoge temperatuur, te hoge vochtigheidsgraad, enz., Overspanning of uitvallen van het net, Beschadiging van de goederen door transport na ingebruikstelling, Wijziging, tussenkomst of herstelling aan de goederen, inclusief software, uitgevoerd door andere personen dan de dienstverlener, Het gebruik van software of interfaces, die niet door de Dienstverlener geleverd werden, op de goederen, Abnormaal of foutief gebruik van de goederen, Normale slijtage

 

8.2. Sterfte of ziekte van een dier die niet veroorzaakt wordt door de dienstverlener, kan niet aangerekend worden ten laste van de dienstverlener. 

 

9.    Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
 

9.1.    De overeenkomst en de geschillen die hieruit voortvloeien, zijn onderworpen aan het recht dat van kracht is op de plaats van de maatschappelijke zetel van de dienstverlener.
 

9.2.    Voor ieder geschil dat zou voortkomen uit deze overeenkomst, zijn enkel de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van de dienstverlener bevoegd.

 

10.      Klachten 

 

10.1. Eventuele klachten over geleverde diensten, dienen door de klant schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld via een aangetekende zending binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de factuur. Bij gebreke van een klacht binnen deze termijn, worden de facturen geacht aanvaard te zijn. 

bottom of page